نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب آذربایجان غربی

آقای تیلکویی – نشانی : شهرستان بوکان ، کمربندی ، بلوار جمهوری اسلامی ، سه را بهداری اسلام آباد ، روبه روی آهن فروشی علیزاده ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۴۶۲۵۴۸۱۳, ۴۶۲۵۳۵۵۵-۰۴۴ شماره فکس :۴۶۲۵۴۸۱۳
آقای جامعی – نشانی : شهرستان ارومیه ، خیابان امام ، پاساژ کریستال ، سمت چپ (الکترونیک سید ) – شماره تماس : ۳۲۲۴۴۴۴۵-۰۴۴ شماره فکس :۳۲۲۴۴۴۴۵
آقای جوان پور – نشانی : شهرستان خوی ، خیابان انقلاب ، جنب بانک ملی مرکزی ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۶۴۴۷۳۷۴,۳۶۴۴۶۳۳۲-۰۴۴ شماره فکس :۳۶۴۴۴۱۳۲
آقای مرادی – نشانی : شهرستان مهاباد ، خیابان طالقانی شرقی ، کوچه حاج احمد، پاساژ افشاری ، خدمات فنی مهندسی سالار – شماره تماس : ۴۲۲۴۴۰۰۱-۰۴۴ شماره فکس :۴۲۲۳۰۲۸۲
آقای صمدی پور – نشانی : شهرستان نقده ، خیابان امام ، جنب اداره برق ، روبه روی بانک سپه دیجیتال ، الکترونیک صمدی پور – شماره تماس : ۳۵۶۲۸۰۹۵, ۳۵۶۳۱۵۸۰ ، ۳۵۶۳۱۵۷۹-۰۴۴ شماره فکس :۳۵۶۲۶۴۴۱
آقای فریادی – نشانی : شهرستان سلماس ، تقاطع معلم و فردوسی ، معلم جنوبی ، خدمات صوتی و تصویری پرویز – شماره تماس : ۳۵۲۳۹۴۴۲-۰۴۴ شماره فکس :۳۵۲۴۹۷۸۵
آقای مرادی – نشانی : شهرستان ارومیه ، خیابان خیام شمالی ، جنب داروخانه قدس ، پاساژ نگین ، تعمیرگاه مرادی – شماره تماس : ۳۲۷۷۱۱۵۸,۳۲۷۷۵۹۹۱,۳۲۲۳۰۰۱۸-۰۴۴ شماره فکس :۳۲۲۵۰۸۷۷
آقای مرادی شعبه ۲ – نشانی : شهرستان ارومیه ،خیابان مجاهد یک ، روبروی گاراژ طلاتپه سابق ، نمایندگی مرادی – شماره تماس : ۳۲۷۷۵۹۹۱ , ۳۲۷۷۱۱۵۸-۰۴۴ شماره فکس : ۳۲۲۵۰۸۷۷
آقای یوسف پور – نشانی : شهرستان خوی ، خیابان امام خمینی ، روبه روی کوچه حافظ ، نمایندگی JVC – شماره تماس : ۳۶۲۶۱۳۱۹-۰۴۴ شماره فکس :۳۶۲۶۶۰۹۰
آقای داوری – نشانی : میاندوآب- خیابان ۱۷ شهریور – ابتدای کوچه طوماس – نمایندگی داوری- شماره تماس : ۴۵۲۴۸۴۶۱-۰۴۴ و ۴۵۳۳۱۹۴۰-۰۴۴
آقای افتخاری- نشانی : خیابان ۱۷ شهریور-بالاتراز میدان قلم – جنب تعویض پلاک- شماره تماس : ۴۵۵۲۹۱۶۶-۰۴۴ و ۴۵۵۳۱۴۰۰-۰۴۴
آقای حق شناس- نشانی : بوکان – بلوار کردستان – جنب بیمارستان قدیم – کوچه بیمه سلامت – خدمات صوتی و تصویری هیوا- شماره تماس : ۴۶۲۴۱۰۵۴-۰۴۴

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای تیلکویی – نشانی : شهرستان بوکان ، کمربندی ، بلوار جمهوری اسلامی ، سه را بهداری اسلام آباد ، روبه روی آهن فروشی علیزاده ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۴۶۲۵۴۸۱۳, ۴۶۲۵۳۵۵۵-۰۴۴ شماره فکس :۴۶۲۵۴۸۱۳
آقای جامعی – نشانی : شهرستان ارومیه ، خیابان امام ، پاساژ کریستال ، سمت چپ (الکترونیک سید ) – شماره تماس : ۳۲۲۴۴۴۴۵-۰۴۴ شماره فکس :۳۲۲۴۴۴۴۵
آقای جوان پور – نشانی : شهرستان خوی ، خیابان انقلاب ، جنب بانک ملی مرکزی ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۶۴۴۷۳۷۴,۳۶۴۴۶۳۳۲-۰۴۴ شماره فکس :۳۶۴۴۴۱۳۲
آقای مرادی – نشانی : شهرستان مهاباد ، خیابان طالقانی شرقی ، کوچه حاج احمد، پاساژ افشاری ، خدمات فنی مهندسی سالار – شماره تماس : ۴۲۲۴۴۰۰۱-۰۴۴ شماره فکس :۴۲۲۳۰۲۸۲
آقای صمدی پور – نشانی : شهرستان نقده ، خیابان امام ، جنب اداره برق ، روبه روی بانک سپه دیجیتال ، الکترونیک صمدی پور – شماره تماس : ۳۵۶۲۸۰۹۵, ۳۵۶۳۱۵۸۰ ، ۳۵۶۳۱۵۷۹-۰۴۴ شماره فکس :۳۵۶۲۶۴۴۱
آقای فریادی – نشانی : شهرستان سلماس ، تقاطع معلم و فردوسی ، معلم جنوبی ، خدمات صوتی و تصویری پرویز – شماره تماس : ۳۵۲۳۹۴۴۲-۰۴۴ شماره فکس :۳۵۲۴۹۷۸۵
آقای مرادی – نشانی : شهرستان ارومیه ، خیابان خیام شمالی ، جنب داروخانه قدس ، پاساژ نگین ، تعمیرگاه مرادی – شماره تماس : ۳۲۷۷۱۱۵۸,۳۲۷۷۵۹۹۱,۳۲۲۳۰۰۱۸-۰۴۴ شماره فکس :۳۲۲۵۰۸۷۷
آقای مرادی شعبه ۲ – نشانی : شهرستان ارومیه ،خیابان مجاهد یک ، روبروی گاراژ طلاتپه سابق ، نمایندگی مرادی – شماره تماس : ۳۲۷۷۵۹۹۱ , ۳۲۷۷۱۱۵۸-۰۴۴ شماره فکس : ۳۲۲۵۰۸۷۷
آقای یوسف پور – نشانی : شهرستان خوی ، خیابان امام خمینی ، روبه روی کوچه حافظ ، نمایندگی JVC – شماره تماس : ۳۶۲۶۱۳۱۹-۰۴۴ شماره فکس :۳۶۲۶۶۰۹۰
آقای داوری – نشانی : میاندوآب- خیابان ۱۷ شهریور – ابتدای کوچه طوماس – نمایندگی داوری- شماره تماس : ۴۵۲۴۸۴۶۱-۰۴۴ و ۴۵۳۳۱۹۴۰-۰۴۴
آقای افتخاری- نشانی : خیابان ۱۷ شهریور-بالاتراز میدان قلم – جنب تعویض پلاک- شماره تماس : ۴۵۵۲۹۱۶۶-۰۴۴ و ۴۵۵۳۱۴۰۰-۰۴۴
آقای حق شناس- نشانی : بوکان – بلوار کردستان – جنب بیمارستان قدیم – کوچه بیمه سلامت – خدمات صوتی و تصویری هیوا- شماره تماس : ۴۶۲۴۱۰۵۴-۰۴۴