نمایندگی خدمات پس از فروش خراسان جنوبی

نمایندگی ۱ :

آقای کریمی – بیرجند – سجادشهر – نبش امامت – شماره تماس : ۳۲۴۲۱۹۷۰-۰۵۶


نمایندگی ۲ :

آقای اسماعیلی – بیرجند – داخل شهدای ۴ – طبقه سوم واحد ۹ – شماره تماس : ۳۲۲۱۱۰۹۱-۰۵۶ – فکس :۳۲۲۱۳۰۹۱-۰۵۶