نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب خراسان رضوی

آقای شاطی زاده – نشانی : شهرستان کاشمر ، خیابان امام خمینی ، پاساژ سجاد ، انتهای طبقه همکف – شماره تماس : ۵۵۲۴۹۷۰۰-۰۵۱ شماره فکس :۵۵۲۴۹۷۰۰
آقای بلقان آبادی – نشانی : شهرستان نیشابور ، روبه روی میراث فرهنگی ، پاساژ ناصری ، خدمات الکترونیک سعید – شماره تماس : ۴۲۲۴۶۹۰۶-۰۵۱ شماره فکس :۲۲۴۶۹۰۶
آقای بهار – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان سعدی ، مقابل سعدی ۴ پ سعدی ، طبقه ی منهای ۱ – شماره تماس : ۲۲۸۴۰۲۰-۰۵۱۱ شماره فکس :۲۲۱۱۰۶۷
آقای جعفرثانی – نشانی : شهرستان گناباد ، خیابان امام ، میدان آزادگان ، نبش شهدای ۴ ، پلاک ۳۲ – شماره تماس : ۵۷۲۵۸۱۴۱-۰۵۱ شماره فکس :۵۷۲۵۸۱۴۰
آقای علمی – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان سعدی ، روبه روی پاساژ مهناز ، طبقه بالا ، نمایندگی اطلس سانیو- شماره تماس : ۳۲۲۱۹۹۳۷-۰۵۱ شماره فکس : ۳۲۲۱۹۹۳۷
آقای رباطی – نشانی : شهرستان نیشابور ، چهارراه دارایی ، خیابان امیرکبیر ، نبش امیرکبیر۳ ، موسسه خدمات مهندسی عصر جدید دیجیتال – شماره تماس : ۴۳۳۳۴۰۹۰ , ۴۳۳۳۹۹۵۰-۰۵۱
شماره فکس :۴۳۳۳۴۰۹۰
آقای رفیعا – نشانی : شهرستان فریمان ، خیابان امام خمینی ، چهارراه مخابرات ، تعمیرگاه مجاز صوتی و تصویری رفیعا- شماره تماس : ۳۴۶۲۰۲۶۶-۰۵۱
آقای شورشی – نشانی : شهرستان کاشمر ، خیابان قائم مقام ، نبش نیازمند۴ – شماره تماس : ۵۵۲۴۸۹۹۹ , ۵۵۲۲۳۵۵۳-۰۵۱ شماره فکس :۸۲۴۴۱۹۳
آقای نوری – نشانی : شهرستان بردسکن ، خیابان امام خمینی ، پایین تر از چهارراه فجر ، خدمات پارس – شماره تماس : ۵۵۴۲۴۰۱۶-۵۱ – شماره فکس :۷۲۲۵۰۱۶
آقای راد – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان احمدآباد ، بعد از خیابان بهشت ، مجتمع کامپیوتر و موبایل مشهد ، طیقه سوم ، واحد ۷ ، تعمیرات شاتل – شماره تماس : ۳۸۴۴۴۲۶۸-۰۵۱ شماره فکس : ۳۸۴۴۴۲۶۸
آقای ایل بیگی – نشانی : شهرستان تربت حیدریه ، خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی ۲ ، تعمیرگاه ایل بیگی – شماره تماس : ۵۲۲۳۹۲۱۵-۰۵۱ شماره فکس :۵۲۲۳۹۲۱۵
آقای ایلدرآبادی- نشانی : مشهد – خیابان آیت الله عبادی – نبش عبادی ۹۴ – پلاک ۱ – شماره تماس : ۳۷۳۳۵۵۸۶-۳۷۳۳۵۵۸۴-۰۵۱
آقای امامی- نشانی : مشهد – بلوار سجاد – چهارراه خیام – خیابان پیام نبش پیام ۱۴ – پلاک ۳۰- توتال گارانتی – شماره تماس : ۳۷۶۰۳۰۱۰- ۰۵۱ شماره فکس : ۳۷۶۵۴۸۶۶-۰۵۱

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای شاطی زاده – نشانی : شهرستان کاشمر ، خیابان امام خمینی ، پاساژ سجاد ، انتهای طبقه همکف – شماره تماس : ۵۵۲۴۹۷۰۰-۰۵۱ شماره فکس :۵۵۲۴۹۷۰۰
آقای بلقان آبادی – نشانی : شهرستان نیشابور ، روبه روی میراث فرهنگی ، پاساژ ناصری ، خدمات الکترونیک سعید – شماره تماس : ۴۲۲۴۶۹۰۶-۰۵۱ شماره فکس :۲۲۴۶۹۰۶
آقای بهار – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان سعدی ، مقابل سعدی ۴ پ سعدی ، طبقه ی منهای ۱ – شماره تماس : ۲۲۸۴۰۲۰-۰۵۱۱ شماره فکس :۲۲۱۱۰۶۷
آقای جعفرثانی – نشانی : شهرستان گناباد ، خیابان امام ، میدان آزادگان ، نبش شهدای ۴ ، پلاک ۳۲ – شماره تماس : ۵۷۲۵۸۱۴۱-۰۵۱ شماره فکس :۵۷۲۵۸۱۴۰
آقای علمی – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان سعدی ، روبه روی پاساژ مهناز ، طبقه بالا ، نمایندگی اطلس سانیو- شماره تماس : ۳۲۲۱۹۹۳۷-۰۵۱ شماره فکس : ۳۲۲۱۹۹۳۷
آقای رباطی – نشانی : شهرستان نیشابور ، چهارراه دارایی ، خیابان امیرکبیر ، نبش امیرکبیر۳ ، موسسه خدمات مهندسی عصر جدید دیجیتال – شماره تماس : ۴۳۳۳۴۰۹۰ , ۴۳۳۳۹۹۵۰-۰۵۱
شماره فکس :۴۳۳۳۴۰۹۰
آقای رفیعا – نشانی : شهرستان فریمان ، خیابان امام خمینی ، چهارراه مخابرات ، تعمیرگاه مجاز صوتی و تصویری رفیعا- شماره تماس : ۳۴۶۲۰۲۶۶-۰۵۱
آقای شورشی – نشانی : شهرستان کاشمر ، خیابان قائم مقام ، نبش نیازمند۴ – شماره تماس : ۵۵۲۴۸۹۹۹ , ۵۵۲۲۳۵۵۳-۰۵۱ شماره فکس :۸۲۴۴۱۹۳
آقای نوری – نشانی : شهرستان بردسکن ، خیابان امام خمینی ، پایین تر از چهارراه فجر ، خدمات پارس – شماره تماس : ۵۵۴۲۴۰۱۶-۵۱ – شماره فکس :۷۲۲۵۰۱۶
آقای راد – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان احمدآباد ، بعد از خیابان بهشت ، مجتمع کامپیوتر و موبایل مشهد ، طیقه سوم ، واحد ۷ ، تعمیرات شاتل – شماره تماس : ۳۸۴۴۴۲۶۸-۰۵۱ شماره فکس : ۳۸۴۴۴۲۶۸
آقای ایل بیگی – نشانی : شهرستان تربت حیدریه ، خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی ۲ ، تعمیرگاه ایل بیگی – شماره تماس : ۵۲۲۳۹۲۱۵-۰۵۱ شماره فکس :۵۲۲۳۹۲۱۵
آقای ایلدرآبادی- نشانی : مشهد – خیابان آیت الله عبادی – نبش عبادی ۹۴ – پلاک ۱ – شماره تماس : ۳۷۳۳۵۵۸۶-۳۷۳۳۵۵۸۴-۰۵۱
آقای امامی- نشانی : مشهد – بلوار سجاد – چهارراه خیام – خیابان پیام نبش پیام ۱۴ – پلاک ۳۰- توتال گارانتی – شماره تماس : ۳۷۶۰۳۰۱۰- ۰۵۱ شماره فکس : ۳۷۶۵۴۸۶۶-۰۵۱