نمایندگی خدمات پس از فروش خراسان شمالی

نمایندگی ۱ :

آقای رمضانی – نشانی : شهرستان بجنورد ، خیابان طالقانی غربی ، نبش چهارراه زایشگاه ، نمایندگی پارس گروندیک   شماره تماس : ۳۲۲۳۳۳۳۴ , ۳۲۲۳۴۸۴۸-۰۵۸  شماره فکس : ۳۲۲۲۳۲۴۲-۰۵۸


نمایندگی ۲ :

آقای مهری – نشانی : شهرستان اسفراین ، خیابان معلم ، کوی پردیس ، خدمات فنی الکترونیک پیام – شماره تماس : ۷۲۲۹۵۹۶-۰۵۸۳  شماره فکس : ۷۲۳۹۵۹۶-۰۵۸۳